13 Jan
13Jan

Jak wskazaliśmy w artykule Ile kosztuje rozwód, sprawa rozwodowa pociąga za sobą konieczność poczynienia wydatków. Małżonek rozważający wniesienie pozwu rozwodowego powinien być przygotowany na uiszczenie opłaty od pozwu, a jeżeli sytuacja procesowa będzie tego wymagała – pokrycie innych kosztów, np. zaliczek na poczet opinii biegłych. Zdarza się jednak, że osoba planująca rozwód nie ma takich środków, które pozwoliłyby na pokrycie wszystkich lub niektórych kosztów sprawy. Czy w takiej sytuacji dostęp do sądu jest zamknięty? Nie! Warto wiedzieć, że każdy może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych. Skuteczność takich żądań zależy od spełnienia przez żądającego małżonka ustawowych przesłanek. Musisz wiedzieć, że możesz domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złożysz oświadczenie, z którego wynikać będzie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Innymi słowy powinieneś wykazać, że twoja sytuacja jest trudna. Oświadczenie takie winno zawierać szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się na specjalnym formularzu, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na stronach internetowych poszczególnych sądów. Jeżeli do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie zostanie załączone ww. oświadczenie, to sąd wniosku nie rozpozna, a zamiast tego – wezwie Ciebie do uzupełnienia braków formalnych poprzez przedłożenie oświadczenia w ciągu 7 dni. Jeżeli brak nie zostanie uzupełniony w zakreślonym terminie, sąd zwróci wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Pismo zwrócone nie wywołuje z kolei żadnych skutków (jest zatem traktowane tak jakby go nie było). Dlatego warto zadbać, by wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych był sporządzony należycie i koniecznie zawierał obowiązkowe oświadczenie. O zwolnieniu od kosztów sądowych decyduje sąd, który może udzielić zwolnienia całkowitego bądź częściowego. Zwolnienie może dotyczyć wszelkich kosztów sądowych (opłaty od pozwu, zaliczek na poczet opinii biegłego itp.) albo tylko niektórych (np. wyłącznie opłaty od pozwu). Osobie niezadowolonej z postanowienia sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie.

 

 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.