18 Jun
18Jun

Zgodnie z przepisami prawa, rozwód jest możliwy tylko wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli w zasadzie kiedy?

Rozkład pożycia małżeńskiego

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw wyjaśnić czym tak naprawdę jest to jakże często wspominane „pożycie małżeńskie". Przepisy prawa nie przewidują żadnej definicji przedmiotowego pojęcia. Z pomocą przychodzi praktyka orzecznicza, na podstawie której można stwierdzić, że na pożycie małżeńskie składają się łącznie trzy więzi:

  • więź fizyczna,
  • więź uczuciowa
  • więź gospodarcza.

Małżeństwo tylko wtedy układa się dobrze, gdy wszystkie te więzi są silne. Nie będzie zatem zaskoczeniem jeśli wskażemy, że z rozkładem pożycia mamy do czynienia w sytuacji, gdy co najmniej jedna z wymienionych więzi ulegnie osłabieniu albo całkowitemu wręcz zerwaniu. Doświadczenie uczy, że dopiero wtedy zasadne staje się rozważanie kwestii rozwodowych. Należy jednak pamiętać, że samo wystąpienie rozkładu pożycia nie jest jeszcze wystarczające by skutecznie domagać się rozwodu. Rozkład pożycia tylko wtedy uzasadnia rozwód, gdy jest zupełny i trwały. Czyli o przesłankach ciąg dalszy....

Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego

I w zakresie tej przesłanki to praktyka sądowa wykształciła jej definicję. W świetle orzecznictwa rozkład jest zupełny, wtedy gdy:

  • zanikły wszystkie więzi między małżonkami;
  • zanikły tylko niektóre więzi, ale stopień tego zaniku powoduje, że nie jest celowe dalsze trwanie w związku;
  • nie zanikła w całości żadna więź, ale wszystkie bądź niektóre uległy takiemu osłabieniu, że trwanie w związku jest bezzasadne.

Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego

Definiując trwały charakter rozkładu należy wyjść od tego, że rozkład pożycia nie zawsze następuje raz na zawsze. Znane są nam przypadki, gdy pomiędzy małżonkami bez wątpienia wystąpił zupełny rozkład pożycia, jednak była to sytuacja wyłącznie przejściowa. Kiedy więc rozkład ma charakter trwały i sąd może orzec rozwód? Zgodnie z wytycznymi sądowymi Rozkład pożycia jest trwały, gdy opierając się na doświadczeniu życiowym możemy przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości ponowne ukształtowanie się więzi małżeńskich. Inaczej mówiąc, rozkład jest trwały, gdy nie ma widoków na powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Na koniec pragniemy zaznaczyć to, co jeszcze wielokrotnie będzie można przeczytać na naszym blogu, a mianowicie, że każdy przypadek jest inny i dlatego wymaga indywidualnej oceny. Indywidualna, staranna analiza sprawy już na etapie rozważania podstaw do rozwodu jest kluczem do skutecznego procesu. Nie jest bowiem warte stresu, czasu i pieniędzy wszczynanie takiego postępowania, które z góry jest skazane na porażkę. Przy ocenie czy zaistniały przesłanki rozwodowe warto zatem skorzystać z fachowej porady prawnika.