08 Jan
08Jan

       W dzisiejszym wpisie opowiemy krótko o możliwości uzyskania rozwodu bez przeprowadzenia rozprawy.

      Z naszego bloga wiesz już, że zgodnie z obowiązującymi zasadami procedury rozwodowej, sąd orzeka rozwód po przeprowadzeniu rozprawy (co najmniej jednej, a w bardziej złożonych przypadkach kilku rozpraw). Wiesz też, że rozprawa jest potrzebna po to, by Sąd mógł przeprowadzić obowiązkowe przesłuchanie małżonków. Zatem prawidłowe jest stwierdzenie, że nie można uzyskać rozwodu bez rozprawy. Jest to jednak reguła, od której w ostatnim czasie wprowadzony został pewien wyjątek. Wyjątek ten związany jest ściśle z czasami w jakich przyszło nam funkcjonować – tj. z pandemią koronawirusa. 

     Zgodnie z tzw. ustawą covidową (ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), w okresie w jakim obowiązywał będzie stan epidemiczny lub stan epidemii wywołany COVID-19, sąd może zrezygnować z rozprawy i zdecydować się na rozpoznanie sprawy bez fizycznej obecności stron (tj. na posiedzeniu niejawnym). Zasada ta dotyczy również spraw rozwodowych. Podkreślić należy, że decyzja w tym zakresie należy do sędziego prowadzącego sprawę. Może on orzec o rozwodzie na posiedzeniu niejawnym, ale nie ma takiego obowiązku. Z całą pewnością rozwiązanie to służyć ma bezpieczeństwu zdrowotnemu stron, sędziego oraz pracowników sądu, jak i przyśpieszeniu rozpoznania sprawy. Jeżeli sąd zdecyduje się nie przeprowadzać rozprawy, zwraca się do małżonków o złożenie wyjaśnień w sprawie na piśmie, na specjalnie do tego przygotowanym formularzu.

     Uzyskanie rozwodu bez rozprawy nie będzie jednak możliwe w przypadku wszystkich małżonków. Rozwód poza rozprawą może zapaść w odniesieniu do małżonków, którzy prezentują zgodne stanowiska w sprawie – to znaczy nie wnoszą o ustalenie winy w rozkładzie pożycia, a jeżeli posiadają dzieci - pozostają zgodni także co do kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Jeżeli nie będzie zgody małżonków w którymkolwiek z ww. aspektów, konieczne będzie rozstrzygnięcie sporu na rozprawie.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.