28 Jan
28Jan

W poprzednim wpisie wskazaliśmy od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dziecka. Dzisiejszy artykuł, zgodnie z zapowiedziami, chcielibyśmy natomiast poświęcić tematyce dokumentów, jakie powinieneś zgromadzić, jeżeli planujesz złożyć pozew o alimenty. 


Dokumenty obligatoryjne

W pierwszej kolejności powinieneś skupić się na przygotowaniu dokumentów, za pomocą których wykażesz pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a rodzicem, od którego ubiegasz się o alimenty. Mowa tutaj o następujących dokumentach:

 - odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego; 

- odpisie zupełnym aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego (można ponadto dołączyć oświadczenie ojca o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo, jeżeli takie dokumenty posiadasz); - dodatkowo, w sytuacji jeżeli ubiegasz się o podwyższenie alimentów zasądzonych już wcześniej w wyroku rozwodowym lub w innym wyroku ustalającym alimenty – powinieneś dołączyć odpis takiego orzeczenia.

 Do każdego pozwu w sprawie alimentów należy ponadto dołączyć jeden dodatkowy egzemplarz pozwu oraz wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do niego. Zaznaczenia wymaga, że bez wspomnianych wyżej dokumentów nie będzie możliwe procedowanie sprawy. W związku z tym, jeżeli zapomnisz o którymś z nich, sąd wezwie cię do uzupełnienie braku formalnego poprzez nadesłanie stosownego dokumentu w wyznaczonym terminie.    


Inne przydatne dla sprawy dokumenty 

Poza ww. dokumentami, do pozwu powinieneś dołączyć także takie dokumenty, które obrazują wysokość ponoszonych przez ciebie wydatków, związanych z zaspokajaniem potrzeb dziecka. Chodzi tutaj w szczególności o faktury, paragony czy potwierdzenia płatności, stanowiące dowód na wysokość kosztów utrzymania dziecka. Warto jednak zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii, nie jest konieczne potwierdzanie za pomocą ww. dokumentów absolutnie wszystkich wydatków.

 W przypadku kosztów takich jak np. koszty wyżywienia, zakupu ubrań czy leczenia, wynikają one raczej z tzw. wiedzy powszechnej i nie jest wobec tego konieczne szczegółowe udowadnianie ich wysokości, o ile oczywiście wysokość ta mieści się w pewnych standardowych granicach, adekwatnych ze względu na wiek i związane z tym zapotrzebowanie dziecka czy też częstotliwość chorowania. W przypadku natomiast ponadstandardowych kosztów (np. gdy dziecko ma specjalnie ułożoną dietę, gdy choruje przewlekle, wymaga specjalistycznych wizyt lekarskich, rehabilitacji, specjalnego sprzętu, czy odzieży), już tego rodzaju koszty należy koniecznie poprzeć właściwymi dokumentami. Dobrze jest ponadto przedstawić dokumenty obrazujące wysokość kosztów utrzymania mieszkania/domu, w którym dziecko przebywa na co dzień, w tym m.in. rachunki za media, należności czynszowe czy zakup opału.

 Warto ponadto przedstawić dowody na wszelkie inne, niestandardowe koszty związane ściśle z naszym dzieckiem. Mogą to być np. potwierdzenia płatności za zajęcia dodatkowe, na które dziecko uczęszcza, czy też potwierdzenia płatności za zakup sprzętu potrzebnego do rozwoju pasji dziecka.

 Do pozwu o alimenty warto także dołączyć dowody wykazujące twoją aktualną sytuację materialną w postaci np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości zarobków czy też zaświadczenia z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Co ważne, jeżeli nie dołączysz przedmiotowych dokumentów, Sąd poprosi o nie na dalszym etapie sprawy. Sąd będzie bowiem badał nie tylko możliwości rodzica zobowiązanego do alimentacji, ale także twoją sytuację.

 Jak wynika zatem z powyższego, przed złożeniem pozwu w sprawie alimentów warto odpowiednio przygotować się do sprawy. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.