06 Jul
06Jul

Tak jak już wspominaliśmy na naszym blogu, przebieg sprawy rozwodowej i jednocześnie długość procesu zależy przede wszystkim od stanowisk stron zgłoszonych w treści pozwu, a także od tych żądań małżonków, które zgłoszą już w toku postępowania. W praktyce najbardziej sprawnie przebiega proces rozwodowy, w którym małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i którzy zgodnie wnoszą o zaniechanie orzeczenia o winie.  

W praktyce częsty jest następujący przebieg tego rodzaju spraw:

  • Jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu pozew o rozwód, który zawiera wszystkie konieczne elementy, a także wskazanie, że małżonek ten żąda zaniechania orzekania o winie. Powinien także poinformować sąd, że strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci.
  • Drugi z małżonków wnosi do sądu odpowiedź na pozew, w której wskazuje, że zgadza się na rozwód bez orzekania o winie. Potwierdza również, że małżonkowie nie mają małoletnich dzieci.
  • Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa rozwodzących się małżonków do osobistego stawiennictwa, informując przy tym, że będą oni przesłuchiwani w charakterze stron.
  • Małżonkowie stawiają się na wyznaczoną rozprawę oraz są przesłuchiwani jako strony. W toku przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy, jeżeli występują w sprawie) zadaje odpowiednie pytania zmierzające do ustalenia, czy pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.
  • Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i udziela głosu stronom. Po wygłoszeniu swoich wypowiedzi małżonkowie opuszczają salę rozpraw i oczekują na wyrok.
  • Małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie wysłuchują wyroku. Treść wyroku zależy od ustalonego stanu faktycznego. Jeżeli sąd uzna, że informacje, które uzyskał podczas przesłuchania stron, pozwalają na ustalenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, to orzeka rozwód.
  • Żadna ze stron nie żąda uzasadnienia wyroku, jak też nikt nie wnosi apelacji, w związku z czym wyrok staje się prawomocny.


Czy moja sprawa przebiegnie tak samo?

Nakreślony wyżej scenariusz zdarza się w praktyce sądowej, co oczywiście nie oznacza, że Twoja sprawa przebiegnie w ten sam sposób. Na przebieg postępowania wpływa wiele okoliczności, których nie da się przewidzieć z góry (np. omyłkowe niedoręczenie jednej ze stron wezwania na rozprawę czy niedoręczenie pozwu). W tej sytuacji nie ma szans na orzeczenie rozwodu już na pierwszej rozprawie. Nasza praktyka zna również sytuacje, w których małżonek pierwotnie domagający się zaniechania orzekania o winie, cofa swoje żądanie w toku sprawy. Wtedy sąd ma obowiązek zająć się winą, a sprawa staje się bardziej skomplikowana.

O przebiegu procesu rozwodowego w sprawie, w której małżonkowie przedstawiają sprzeczne ze sobą stanowiska opowiemy jednak w kolejny wpisie. Zachęcamy zatem do śledzenia naszego bloga!