18 Aug
18Aug

Jak wygląda podział majątku wspólnego? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie w kilku zdaniach czy w jednym artykule. Jest to tematyka na tyle obszerna i złożona, że w najbliższym czasie poświęcimy jej na naszym blogu kilka, może nawet kilkanaście artykułów. W dzisiejszym wpisie przygotowaliśmy natomiast kilka podstawowych informacji, które pozwolą na ogólne zorientowanie się w problematyce. Informacje te będziemy z biegiem czasu uszczegóławiać. Już teraz zachęcamy zatem do śledzenia nas na bieżąco!

1. O co chodzi z podziałem majątku wspólnego?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że przedmioty majątkowe, które małżonkowie nabędą już w trakcie małżeństwa stają się co do zasady wspólne. Konieczność dokonania podziału majątku wspólnego zachodzi natomiast w przypadku, gdy wspomniana wspólność ustanie. Dzieje się to najczęściej na skutek orzeczenia przez sąd rozwodu, ale nie jest to jedyna sytuacja. Małżonkowie mogą np. zawrzeć w trakcie małżeństwa umowę nazywaną potocznie intercyzą albo jeden z nich może wytoczyć powództwo o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, a następnie mogą dokonać podziału majątku wspólnego.

2. Kiedy można przeprowadzić podział majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego możliwy jest przede wszystkim po uzyskaniu rozwodu albo po orzeczeniu separacji (i są to najczęściej spotykane w naszej praktyce sytuacje). Należy jednak zaznaczyć, że przy spełnieniu określonych warunków, podziału można dokonać także w czasie trwania małżeństwa albo w trakcie procesu rozwodowego.

3. Gdzie dokonuje się podziału majątku wspólnego?

Podziału majątku można dokonać w sądzie albo w ramach umowy między małżonkami, czyli bez ingerencji sądu. Jeżeli między małżonkami brak jest porozumienia co do sposobu podziału, jedyną drogą będzie droga sądowa. Jeżeli natomiast małżonkowie są zgodni wystarczające będzie zawarcie pomiędzy nimi umowy w odpowiedniej formie.

4. W jaki sposób można podzielić majątek?

Istnieją następujące możliwości podziału majątku: 

  • podział w naturze (np. wyodrębnienie dwóch lokali w jednym budynku);
  • przyznanie składników majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty udziału drugiego małżonka;
  • sprzedaż majątku w drodze egzekucji i podział uzyskanych stąd środków.

5. W jakich proporcjach dzielony jest majątek wspólny?

Podział dokonywany jest w oparciu o udziały przypadające małżonkom w majątku wspólnym. Przyjmuje się przy tym, że udziały małżonków są równe. Co ważne, na żądanie jednego z małżonków sąd może ustalić nierówne udziały (np. 60% i 40%). Żądanie takie wymaga jednak wykazania ważnych powodów, np. że małżonkowie przyczynili się w rażąco różnym stopniu do powstania majątku wspólnego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.