15 Jun
15Jun

Nazwisko jest nazwą rodziny, od której dana osoba pochodzi. Jak jest jednak ustalane dla małoletniego dziecka. Czy zawsze dziecko nosi nazwisko ojca? Jak ustala się nazwisko dziecka pochodzącego z małżeństwa, a jak z związku pozamałżeńskiego? Czy nazwisko dziecka może składać się z nazwisk obojga rodziców? Odpowiedzi na pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule. 

Nazwisko dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego

  1. Nazwisko dziecka.

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, czyli zrodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego (lub 300 dni od jego ustania) nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli natomiast małżonkowie mają różne nazwiska składają zgodne oświadczenia, w którym to wskazują jakie nazwisko będzie nosić ich dziecko. Oświadczenie może zawierać zgodę na połączenie nazwisk rodziców, jeśli przykładowo po zawarciu małżeństwa zostali oni przy swoich dotychczasowych nazwiskach czy też jedno z małżonków nosi dotychczasowe nazwisko połączone z nazwiskiem drugiego małżonka, który zachował swoje nazwisko. Dziecko może nosić również nazwisko jednego z rodziców.

  1. Złożenie oświadczenia.

Rodzice oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka składają jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego. Takie oświadczenia są składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenia mogą być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Oświadczenia, rodziców składane zostają na piśmie i nie mogą zostać odwołane.

  1. Brak zgodnych oświadczeń.

Natomiast jeśli oświadczenia rodziców byłyby niezgodne to dziecko będzie nosić nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca, co uregulowane zostało w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli nazwisko matki lub nazwisko ojca jest dwuczłonowe, w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe.

  1. Zmiana złożonych oświadczeń.

Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka. Przyjęcie w sprawie nazwiska dziecka oświadczeń o zmianie, dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują składający oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego.Zasady te stosuje się również w razie gdy rodzice zawarli związek małżeński po urodzeniu się dziecka. 

Nazwisko dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego


Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Dla przypomnienia wskazujemy, że uznanie ojcostwa następuje wtedy, gdy: 1) mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy, że jest ojcem danego dziecka; 2) matka dziecka potwierdzi, że ojcem tego dziecka jest ten mężczyzna.

  1. Złożenie oświadczenia.

Rodzice oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka składają przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w formie przewidzianej dla oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa. Przyjęcie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wymaga sporządzenia protokołu, jednak jego brak nie wpływa na ważność oświadczeń.

  1. Brak zgodnych oświadczeń.

Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Nazwisko dziecka utworzone przez dołączenie do nazwiska matki nazwiska ojca nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Jeżeli natomiast nazwisko matki lub nazwisko ojca jest dwuczłonowe, ma zastosowanie ta sama zasada co przy nazwisku dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego, czyli składać się będzie z pierwszych członów nazwisk podlegających połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe. 

Ojcostwo nieustalone

Jeżeli ojcostwa nie ustalono, znana jest jednak jego matka, dziecko nosi nazwisko matki (art. 89 § 3 KRO). Nie chodzi tu o nazwisko rodowe matki, lecz o to jej nazwisko, jakie nosiła ona w chwili urodzenia dziecka. Późniejsza zmiana nazwiska matki nie ma wpływu na nazwisko dziecka 

Rodzice nieznani

W sytuacji, gdy nie tylko nie jest ustalone ojcostwo dziecka, lecz także nie jest znana matka dziecka, nazwisko nadaje dziecku sąd opiekuńczy. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.