21 Sep
21Sep

Rozstanie rodziców dziecka ma niewątpliwie ogromny wpływ nie tylko na relacje rodziców z dzieckiem, ale również na relację dziecka z innymi członkami rodziny. Niejednokrotnie zdarza się, że podtrzymywaniem więzi rodzinnych z dzieckiem zainteresowani są również inni członkowie rodziny. Najczęściej o taki kontakt zabiegają dziadkowie, dla których wnuki są oczkiem w głowie. Co się dzieje w sytuacji, gdy rodzic, z którym dziecko przebywa zabrania dziadkom kontaktu z dzieckiem? Czy dziadkowie mogą ubiegać się o sądowe ustalenie kontaktów z wnukiem?

 PRAWO DZIADKÓW DO KONTAKTU Z WNUKAMI 

Odpowiedź na wyżej postawione pytania stanowi art. 113Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym  przepisy dotyczące regulacji kontaktów rodzica z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

 SĄDOWE UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUKAMI 

Powyższe oznacza, że z uwagi na więzi rodzinne, inni członkowie rodziny, w tym dziadkowie również mają prawo do kontaktu z dzieckiem. Co więcej, jeżeli rodzic, z którym dziecko przebywa nie wyraża zgody na taki kontakt, to dziadkowie mogą złożyć wniosek o sądowe uregulowanie kontaktów. Sprawy o kontakty dziadków z wnukami rozpoznawane są przez sądy rejonowe, a właściwy miejscowo dla ustalenia kontaktów jest ten sąd rejonowy, w którego zasięgu terytorialnym zamieszkuje dziecko. 

WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUKAMI 

We wniosku o uregulowanie kontaktów dziadkowie powinni wskazać proponowany przez nich sposób i terminy kontaktów (np. w każdą drugą sobotę miesiąca od 9:00 do 16:00 poza miejscem zamieszkania dziecka; w każdą Wigilię od 17:00 – 19:00 w miejscu zamieszkania dziecka). Kontakty mogą przybrać formę m. in.: 

  • osobistych spotkań z dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka;
  • osobistych spotkań z dzieckiem poza miejscem zamieszkania dziecka np. w domu dziadków;
  • rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość np. przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych.

 SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUKAMI 

Co należy zatem wziąć pod uwagę określając we wniosku sposób kontaktów oraz ich częstotliwość? Przede wszystkim istotny w tym zakresie jest wiek dziecka, odległość miejsca zamieszkania dziecka od miejsca zamieszkania dziadków oraz związek emocjonalny dziadków z dzieckiem. Sąd zapewne nie uwzględni szerokich kontaktów z dziadkami, gdy dziecko jest małe oraz dotychczas nie miało ono systematycznych i bliskich relacji z dziadkami. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że każda ze stron może wnosić o zmianę postanowienia sądowego w przedmiocie kontaktów, gdy wymaga tego dobro dziecka, zarówno w przypadku ich rozszerzenia, jak i zmniejszenia. Zatem kontakty mogą być na wniosek dziadków zwiększane systematycznie wraz z rozwojem i potrzebami dziecka w tym zakresie, jak również na wniosek rodzica ich zakres może zostać zmniejszony, jeżeli okaże się, że kontakty te mają negatywny wpływ na rozwój dziecka. 

SĄD NAJWYŻSZY O KONTAKTACH Z DZIADKÓW Z WNUKAMI 

Na koniec warto przytoczyć treść uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1998r., sygn. akt III CZP 42/88, gdzie Sąd zwrócił uwagę okoliczność, że „skoro rodzice mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra, to powinni dla pełnego rozwoju osobowości dziecka umożliwić mu kontaktowanie się z jego krewnymi przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające z silnych więzów emocjonalnych (dotyczy to zwłaszcza dziadków i wnuków), mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka”.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.