15 Jun
15Jun

Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że rozwód to po prostu rozwiązanie związku małżeńskiego. Rozwód jest obok śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego oraz obok stwierdzenia nieważności małżeństwa, jednym ze zdarzeń kończących małżeństwo.

Co istotne, w obecnym stanie prawnym rozwodu może udzielić tylko sąd. Nie jest wobec tego możliwe rozwiązanie małżeństwa np. w drodze umowy stron. Jednak sąd nie orzeka o rozwodzie z urzędu. Konieczne jest w tym zakresie żądanie osoby uprawnionej. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Rozwodu nie może natomiast żądać osoba trzecia. Nie będzie zatem skuteczny pozew rozwodowy wniesiony przez osobę inną niż małżonek.

Zgodnie z ustawą, rozwód może zostać orzeczony tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Rozwodu nie orzeka się, jeśli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Rozwód jest niedopuszczalny także w sytuacji, gdyby jego orzeczenie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwodu nie orzeka się ponadto w sytuacji, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, chyba że drugi z małżonków zgodzi się na rozwiązanie małżeństwa albo gdy odmowa tego rodzaju zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Powyższe informacje wynikają wprost z przepisów prawa. Przepisy nie wyjaśniają jednak jak powinniśmy rozumieć zawarte w ich treści pojęcia (nie zawierają definicji choćby pojęcia „rozkład pożycia" oraz nie wyjaśniają kiedy rozkład ten ma „trwały i zupełny charakter"). A przecież to od zrozumienia wymienionych pojęć zależy nasza sytuacja faktyczna i tym samym ocena czy rozwód jest w danym przypadku możliwy.

Z pomocą przychodzi bogate w tej materii orzecznictwo sądów oraz poglądy przedstawicieli nauki. Z pomocą przychodzi oczywiście i nasz blog, na którym postaramy się przedstawić najważniejsze i zarazem najbardziej interesujące małżonków aspekty rozwodu. Zachęcamy zatem do śledzenia kolejnych wpisów! Jeżeli natomiast już teraz pojawiają się pytania, z którymi nie potrafisz sobie poradzić zapraszamy do Kontaktu z nami.