05 Nov
05Nov

Dzięki dotychczasowym wpisom wiesz już, jakiego rodzaju żądania należy zawrzeć w pozwie rozwodowym oraz jakie dokumenty przedstawić wraz z nim. Wiesz również jakie okoliczności mogą wpływać na długość sprawy rozwodowej, w tym na jej sprawny przebieg. Pora zatem odpowiedzieć na kolejne, istotne z punktu widzenia planującego rozwód małżonka pytanie, a mianowicie ILE KOSZTUJE ROZWÓD?


Koszt początkowy – opłata od pozwu

Małżonek rozważający wniesienie pozwu rozwodowego powinien być przygotowany przede wszystkim na konieczność uiszczenia opłaty od pozwu. Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę w wysokości 600,00 zł. Opłatę tę można uiścić na 3 sposoby:

  • w formie przelewu na rachunek bankowy sądu;
  • w formie wpłaty gotówkowej – bezpośrednio w kasie sądu;
  • w formie znaków opłaty sądowej (znaki nabywa się bezpośrednio w kasie sądu; znaki należy nakleić na pozew).

Uwaga 1:

 Jeżeli sąd orzeknie rozwód na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, to połowa opłaty od pozwu (300,00 zł) zostanie zwrócona stronie wnoszącej pozew po uprawomocnieniu się orzeczenia.  

Uwaga 2:

Opłata 600,00 zł obejmuje wszystkie rozstrzygnięcia obligatoryjne w wyroku rozwodowym – tj. rozstrzygnięcie o alimentach na rzecz dzieci, o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jednak tak jak już wspominaliśmy na blogu, pozew o rozwód może zawierać także inne żądania – zasądzenia alimentów na rzecz małżonka, eksmisji małżonka, czy też podziału majątku wspólnego. Takie inne żądania podlegają odrębnym opłatom.

Czy rozwód wiąże się z innymi jeszcze kosztami?

Zainicjowanie sprawy rozwodowej może wiązać się z potrzebą poniesienia nie tylko opłaty od pozwu, ale także innych kosztów, których wystąpienie uzależnione jest od okoliczności danej sprawy. Mowa tutaj o tzw. wydatkach w sprawie rozwodowej. Wydatki te mogą objąć przykładowo:

  • zwrot kosztów podróży oraz utraconych zarobków świadka,
  • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych,
  • wynagrodzenie należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Zasady ponoszenia kosztów związanych z wydatkami mogą być różne. Zależy to od charakteru sprawy i decyzji sądu. Przykładowo, jeżeli w sprawie pojawi się konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego bądź sporządzenia opinii przez biegłego, to z dużym prawdopodobieństwem sąd nakaże jednej ze stron albo obu stronom wpłacenie zaliczki na poczet wydatków z tym związanych, a następnie rozstrzygnie ostatecznie o tych kosztach w wyroku kończącym sprawę.

Co z wynagrodzeniem pełnomocnika?

Mówiąc o kosztach sprawy rozwodowej, nie sposób nie wspomnieć o kosztach związanych z ustanowieniem w sprawie pełnomocnika. Jeżeli małżonek dążący do uzyskania rozwodu ma życzenie korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to powinien mieć świadomość, że pełnomocnik ten pobierze wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa umowa pomiędzy klientem a pełnomocnikiem.

Końcowo wskazujemy, że jeżeli nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, możesz wnosić o zwolnienie w tym zakresie. O tym, jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, dowiesz się z lektury kolejnego artykułu!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.