25 Jun
25Jun

Dzięki poprzednim wpisom wiesz już, że proces rozwodowy może się rozpocząć tylko na wyraźne żądanie co najmniej jednego małżonka. Wiesz również jakie muszą zaistnieć okoliczności, a jakie okoliczności nie mogą wystąpić, by rozwód mógł zostać orzeczony. Pora zatem przejść do krótkiego omówienia pisma, które inicjuje sprawę rozwodową, czyli do pozwu rozwodowego.


Czy napisanie pozwu rozwodowego jest trudne?

Patrząc z perspektywy prawników zajmujących się na co dzień przygotowywaniem tego rodzaju pism procesowych, stwierdzić możemy, że przy sporządzaniu pozwu niezwykle istotna jest staranność. Pozew nie tylko wszczyna postępowanie, ale także zakreśla jego ramy (musisz pamiętać, że sąd co do zasady nie może orzec ponad Twoje żądanie, stąd też przed złożeniem pozwu należy upewnić się, że zawiera on wszystkie istotne z punktu widzenia Twojego interesu żądania). W praktyce spotkać możemy się z pozwami krótszymi i z pozwami bardziej złożonymi, i tutaj znów wszystko zależeć będzie od okoliczności danej sprawy.

Elementy konieczne pozwu rozwodowego    

Istnieje jednak pewna grupa elementów, które obowiązkowo znaleźć muszą się w każdym pozwie rozwodowym. Pozew musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany (np. Sąd Okręgowy w Opolu);
 • imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, PESEL powoda, a także adres zamieszkania każdej ze stron;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tu: pozew, względnie – pozew o rozwód);
 • jasno wyrażone żądania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności faktycznych uzasadniających te żądania (dla pozwu rozwodowego najbardziej charakterystyczne są żądania: orzeczenia o winie lub zaniechania jej ustalenia, powierzenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi jednej lub obydwu stronom, zasądzenia alimentów, ustalenia kontaktów z dzieckiem, orzeczenia o sposobie korzystanie ze wspólnego mieszkania);
 • do pozwu należy jednocześnie dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

Elementy fakultatywne pozwu rozwodowego 

Pozew tylko wtedy skutecznie uruchomi procedurę, gdy będzie zgodny ze wszystkimi obowiązkowymi wymaganiami. Istotne jednak, że – w zależności od konkretnej sprawy – pozew jest pismem, które zawierać powinno pewne dodatkowe elementy. Ich przeoczenie może być przyczyną powstania niekorzystnej sytuacji procesowej, a nawet uzyskania niezadowalającego wyroku. Do tych nieobowiązkowych, ale bardzo często przydatnych dla strony elementów należy zaliczyć:

 • wniosek o zabezpieczenie powództwa;
 • wniosek o rozpoznanie sprawy w nieobecności powoda;
 • wniosek o wezwanie na rozprawę powołanych przez stronę świadków czy biegłych;
 • wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • wniosek o dokonanie oględzin;
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w urzędach i u osób trzecich.

To, czy w danej sprawie zasadne jest składanie ww. wniosków, zależy od charakteru tej sprawy. Nie ma w tym zakresie uniwersalnych zasad, zawsze należy rozważyć konkretną indywidualną sytuację. 

Jeżeli potrzebujesz konsultacji przy sporządzaniu pozwu rozwodowego, albo życzysz sobie profesjonalnej reprezentacji w swojej sprawieumów się z nami na spotkanie.