18 Feb
18Feb

W dzisiejszym wpisie poruszymy tematykę świadczeń alimentacyjnych należnych kobiecie spodziewającej się dziecka, które zrodzić ma się z tzw. związku pozamałżeńskiego. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że przepisy prawa umożliwiają im ubieganie się od ojca dziecka, już na etapie ciąży, o określone wsparcie finansowe. Na czym wspomniana pomoc może polegać?

 Roszczenie o pokrycie wydatków matki związanych z ciążą i porodem. Po pierwsze, matka może dochodzić od mężczyzny będącego ojcem dziecka pokrycia części wydatków związanych z ciążą i porodem. Roszczenie to przysługuje kobiecie także w wypadku, gdyby okazało się, że dziecko urodziło się martwe. Do wspomnianych wydatków zaliczyć można przykładowo poniesione koszty zakupu specjalnej odzieży ciążowej, suplementów i leków dla kobiet w ciąży, koszty wizyt lekarskich związanych z prowadzeniem ciąży, jak również koszty leczenia dolegliwości wywołanych ciążą. Do wydatków zalicza się ponadto koszty zakupu wyprawki dla dziecka, w tym wszelkie akcesoria dla noworodków typu łóżeczko, wanienka czy wózek, pieluszki, ubranka dla malucha itd.  

Roszczenie o pokrycie kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Po drugie, matka może żądać od ojca dziecka, niebędącego jej mężem, by przyczyniał się on w odpowiednim do okoliczności sprawy zakresie do utrzymania kobiety w okresie porodu przez 3 miesiące. Roszczenie to ma na celu wspomożenie kobiety w jej utrzymaniu w tym szczególnym dla niej okresie, jakim jest poród. Naturalnym jest, że w okresie tym kobieta nie ma w zasadzie możliwości zarobkowania. Do kosztów utrzymania zaliczyć można np. koszty wyżywienia matki, koszty ponoszenia opłat za media i czynsz, koszty zakupu środków higienicznych itd. Co istotne, z ważnych powodów matka dziecka może żądać partycypowania przez ojca dziecka w swoim utrzymaniu przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Co także znamienne, matka dziecka może dochodzić przedmiotowego roszczenia będąc jeszcze w trakcie ciąży, jeżeli uprawdopodobni ojcostwo mężczyzny, z którym spodziewa się dziecka.

 Roszczenie o pokrycie kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po porodzie. Po trzecie, matka może żądać od ojca dziecka, by ten jeszcze przed porodem wyłożył środki niezbędne do utrzymania dziecka w okresie pierwszych 3 miesięcy jego życia. Z żądaniem takim kobieta może jednakże wystąpić wyłącznie w trakcie ciąży. Po urodzeniu dziecka dochodzenie alimentów dla dziecka odbywa się na zasadach ogólnych (o których wspominaliśmy w poprzednich wpisach), i to od kiedy alimenty zostaną przyznane, zależeć będzie wówczas, od tego kiedy złożony zostanie pozew w tej sprawie. Końcowo wskazujemy, że jeżeli interesuje Cię dochodzenie alimentów w trakcie ciąży, czy też alimentów na rzecz dziecka już narodzonego, zapraszamy do Kontaktu z nami!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.